สระเกศ...สมชายชาติ องอาจล้ำ      ม่วง...นิลุบล พ้นน้ำ งามสดใส
เขียว...สีเขียวส่อง ผ่องอำไพ               ก้าวไกล...ร้อยสิบหกปี ศกนี้แล้ว
๑ เมษายน ๒๔๔๑ - ๑ เมษายน ๒๕๕๖


** เพื่อการชมเว็บไซต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรชมด้วย Google Chrome **