ปีการศึกษา 2564

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ตรวจเยี่ยมช่วงโควิด 25/1/64  ชมภาพ

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ตรวจเยี่ยมช่วงโควิด 5/2/64  ชมภาพ

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบผ่านธรรมศึกษาปีการศึกษา 2562  15/2/64  ชมภาพ

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 18/2/64  ชมภาพ

กราบท่านเจ้าคุณวัดไตรมิตร  22/2/64  ชมภาพ

ลูก ส.ติวเตรียมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563  2-4/3/64  ชมภาพ

ลูก ส.สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563  5/3/64  ชมภาพ

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563    7/3/64   ชมภาพ

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563   10/3/64  ชมภาพ

ลูก ส.สอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563  13-14/3/64  ชมภาพ

พิธีมอบทุนการศึกษาเสมอภาค 22/3/64  ชมภาพ

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564  23/3/64  ชมภาพ

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563  26/3/64  ชมภาพ

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563  29 /3/64  ชมภาพ

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563  30 /3/64  ชมภาพ

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนวัดสระเกศ 124 ปี 2/4/64  ชมภาพ

กิจกรรมโครงงานบรูณาการ ปีการศึกษา 2563  2/4/64 ชมภาพ

ประชุมแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2564 24/5/64 ชมภาพ

แม่ทัพน้อยที่ 1 ตรวจพื้นที่ก่อนฉีดยาฆ่าเชื้อ  27/5/64 ชมภาพ

แม่ทัพน้อยที่ 1 พ่นยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดภาคเรียน ครั้งที่ 1 28/5/64 ชมภาพ

รายงานตัวและมอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2564  29/5/64  ชมภาพ

รายงานตัวและมอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2564  30/5/64  ชมภาพ

การแจกหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียน  15.6.64  ชมภาพ

แม่ทัพน้อยที่ 1 พ่นยาฆ่าเชื้อครั้งที่ 2  18.6.64  ชมภาพ

นักเรียนมารับเอกสารการเรียน Onhand  2.7.64  ชมภาพ

ประชุมผู้ปกครองออนไลน์  29.8.64  ชมภาพ

แม่ทัพน้อยที่ 1 พ่นยาฆ่าเชื้อ ครั้งที่ 3  30.8.64  ชมภาพ