ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนวัดสระเกศเปิดทำการสอนมานานแล้ว โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่ทำการสอน  แต่ไม่ได้ทำบันทึกในสมุดจดหมายเหตุรายวันครั้งแรกเมื่อ  วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๑  จึงยึดหลักฐานนี้เป็นวันเริ่มต้นของ
พ.ศ. ๒๔๔๑ เปิดทำการสอนอยู่ที่ศาลาการเปรียญโดยมีพระถันเป็นครูใหญ่คนแรกหมายเหตุ      ต่อไปนี้   รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนที่อ้างถึง  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๒-๒๕๐๗  ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่
พ.ศ. ๒๔๔๑ เปิดทำการสอนอยู่ที่ศาลาการเปรียญโดยมีพระถันเป็นครูใหญ่คนแรก
๑๙ พ.ย. ๒๔๔๒ พระหรุ่น
๑ มี.ค. ๒๔๔๓ นายวัล  สกุณกาศ   (รองอำมาตย์เอกหลวงเจรไพเราะ)
๙ มิ.ย. ๒๔๔๕ นายทองสุข  อินทรรัศมี   (พระจรูญ  ชวนะพันธุ์)
๓๐  เม.ย. ๒๔๔๖ นายจรูญ
๒๙ มิ.ย. ๒๔๔๗ นายปลื้ม  รัตนกสิกร  (หลวงอำนาจ   ศิลปสิทธิ์)
๒๐ มิ.ย. ๒๔๕๐ นายบูรณ์
๔ ม.ค. ๒๔๕๑ นายปุ่น
๒๔ พ.ค. ๒๔๕๒ นายภักดิ์  กสิรัตน์  (หลวงสารวิชาเชาว์)
๕ พ.ค. ๒๔๕๓ นายเฟื่อง  บิณฑะเกตริน  (ขุนประสงค์  อักษรการ)
– สร้างอาคารเรือนหลังแรกเรียก เรือนหลังเล็ก หรือ เรือนหลังเตี้ย
หมายเหตุ ไม่มีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างเรือนหลังเตี้ยนี้ไว้  แต่พอสันนิษฐานได้ว่า  ได้สร้างขึ้นในช่วงนี้

เรือนหลังเตี้ย

พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๕๕ นายแป้น  ครูน้อยในโรงเรียนรักษาการแทนหน้าที่ครูใหญ่
นายเปล่ง  ได้จัดแยกชั้นเรียนจากประถมปีที่ ๑ กับประถมปีที่ ๒ (เดิมเรียนรวม)
พ.ศ. ๒๔๕๖ – ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมปีที่ ๕
– จัดตั้งชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๘ แต่มีได้อยู่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งต้อง เลิกไป  เพราะมี
อุปสรรคหลายด้าน
พ.ศ. ๒๔๕๗ – ยุบชั้นประถมปีที่ ๔  และ ๕  เหลือเพียงประถมปีที่ ๑-๓  โดยเก็บค่าเล่าเรียน เพียงปีละ ๑๐ บาท
– เลิกทำการสอนที่ศาลาการเปรียญ  มาทำการสอนแต่เฉพาะที่อาคารหลังเตี้ยเท่านั้น

๓ มิ.ย. ๒๔๕๗  – พระถึก  ถาวรกัณต์ (ขุนวิชาเศรษฐ) ได้ขยายประถมปีที่ ๔ ถึงปีที่ ๕ ขึ้นใหม่
พ.ศ. ๒๔๕๘ – ยุบชั้นประถมปีที่ ๔ และ ๕ เพื่อจัดตั้งมัธยมปีที่ ๑ ขึ้นแทนโดยเก็บค่าเล่าเรียนเท่าเดิม
– เรียกชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนมัธยมอนุกรมทยาคาร
พ.ศ. ๒๔๕๙ – เปิดอาคารเรียนใหม่ชื่อ เรือนศรียาภัย เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๙โดย พระยาธรรมศักดิ์มนตรี (เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี)  ได้เชิญ เจ้าพระยาพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร (มรรคทายกวัดสระเกศ) เป็นประธานในพิธีเปิด อาคารนี้  นางสาวชื่น  ศรียาภัย  เป็นผู้บริจาคเงินสร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๔๙ เป็นจำนวนทั้งสิ้น  ๑๔,๒๕๕ บาท
– ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนนักธรรมของวัดสระเกศ
พ.ศ. ๒๔๕๙ – ๒๔๖๐ ได้เพิ่มมัธยมปีที่ ๒ และ ๓ ตามลำดับปีละชั้นแต่ยังเก็บค่าเล่าเรียนราคาเดิม (๑๐ บาท)
๒๐ พ.ย. ๒๔๖๕ ขุนพร้อมพิทยาคุณ (ล้วน  จันทนผะลิน – หลวงพร้อมพิทยาคุณ) ได้เปลี่ยนระเบียบการเก็บค่าเล่าเรียนใหม่  คือ
– ประถมปีที่ ๑ และ ๒ เก็บปีละ ๑๐ บาท

– ประถมปีที่ ๓ ถึงมัธยมปีที่ ๓ เก็บปีละ ๒๐ บาท
๓ ก.ค. ๒๔๗๐ – ขุนชำนิอนุสาสน์  (เส่ง  เลาหจินดา)
พ.ศ. ๒๔๗๕   – นางพวง  สุวรรณกิจชำนาญ  ได้บริจาคเงินสร้างเรือนอีกหลังหนึ่งให้ชื่อว่า เรือนพงษ์พวงอุทิศด้วยจำนวนเงิน ๔,๕๒๑.๘๕ บาท  แต่ค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๕,๕๑๖.๘๕ บาท ส่วนที่ขาด๙๙๕ บาทนั้นเป็นงบจากกระทรวงศึกษาธิการ
๒๘ มิ.ย. ๒๔๗๖ – เวลา ๑๔.๑๐ น. นางพวง  สุวรรณกิจชำนาญ  เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีรองอำมาตย์เอกหลวงสิทธิวุฒิ  เป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการมาร่วมพิธี
– มีชั้นเรียนมัธยมปีที่ ๗
๓๐ ม.ค. ๒๔๗๗ นายฉาย   เกลี้ยงเกลา (เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น วิโรจน์ศิริ)
๗ ธ.ค. ๒๔๗๗ โรงอาหาร  บ้านพักภารโรง  และห้องสุขาหลังเก่าได้จัดสร้างเสร็จ  สิ้นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๔๘๐ – เพิ่มค่าเล่าเรียนชั้นมัธยมปลายเป็นปีละ  ๓๐บาท
– ยุบชั้นประถมปีที่ ๓  เหลือแต่ประถมปีที่ ๔
– ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมปีที่ ๕

พ.ศ. ๒๔๘๒  – เพิ่มชั้นมัธยมปีที่ ๖
– ยุบเลิกชั้นประถม

– เก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา แยกเป็นเงินบำรุงกีฬาและห้องสมุด ปีละ
๑ บาท
พ.ศ. ๒๔๘๓  – เก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาเพิ่มปีละ ๒ บาท
๒ มิ.ย. ๒๔๘๔  – นายอ๊าท  (เปลี่ยนชื่อ – สกุลใหม่เป็น  นายผ่อน  คลาดโรค)
๘ มิ.ย. ๒๔๘๖  – นายภักดิ์  ฉวีสุข
๓ พ.ย. ๒๔๘๘  – นายนาถ  กระต่ายทอง รักษาการแทรครูใหญ่  เนื่องจาก นายนายภักดิ์ ฉวีสุข  ลาป่วยและได้ลาออกจากราชการในเวลาต่อมา
๒ ก.ย. ๒๔๘๙  – นายแวว  วิลพยัคฆ์
พ.ศ. ๒๔๙๐  – เพิ่มค่าบำรุงการศึกษา ม. ต้นปีละ ๖ บาท
๒๕ ก.ย. ๒๔๙๑  – นายกนก  มาณะวิท  ได้ขยายโรงอาหารให้กว้างขึ้นกว่าเดิม
๑  เม.ย. ๒๔๙๖  นายสุวัฒน์   กาญจนะวสิต
พ.ศ. ๒๔๙๗  – เริ่มสอนผลัดบ่าย  และปรับปรุงพื้นโรงอาหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘  – จัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่าของโรงเรียน
๒๕ ส.ค. ๒๔๙๙  – สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  เป็นผู้เจิมป้ายในพิธีเปิดป้ายสมาคมมี พลตรีเต็มหอมเศรษฐี  เป็นนายกสมาคม  และนาวีตรีจงกล  ชูรัตน์  ร.น.  เป็นเลขาธิการ
พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๐๐  – ปรับปรุงห้องสมุด  และบริเวณโดยรอบโรงเรียน
๓ ส.ค. ๒๕๐๗  – นายอุดม  ติรณะรัต  ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่  ได้เริ่มโครงการสร้างตึกศรียาภัย
๓ ก.ค. ๒๕๑๐ – นายสันทัด  เมี้ยนกำเนิด  เป็นอาจารย์ใหญ่ได้ดำเนินการก่อสร้างตึกศรียาภัย เป็นตึก ๔ ชั้นลงบนพื้นที่เดิมแทนเรือนศรียาภัยที่เก่าแก่มากแล้ว  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๑๐มิถุนายน ๒๕๑๑  ใช้เงินงบประมาณ  ๑ ล้านแปดแสนบาท  และเงินบำรุงการศึกษา  ๓ แสนบาท
๑๐ มิ.ย. ๒๕๑๔ – นายชาลี  ถาวรานุรักษ์  (รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สวช.) เป็นอาจารย์ใหญ่ ได้ขออนุญาต พระพรหมคุณาภรณ์ (สมเด็จพระพุฒาวา จารย์)เจ้าอาวาสวัดสระเกศขยายพื้นที่โรงเรียนออกไปอีก ๔๐ ตารางเพื่อสร้างเป็นที่พักของนักการภารโรงจำนวน ๖ ครอบครัว
๑๒ ธ.ค. ๒๕๑๕ – นาย ช.  เศวต เพ็ชญไพศิษฏ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ได้เสนองบประมาณปรับปรุงเรือนพงศ์พวงอุทิศและเรือนประพฤทธิ์ ของ มจ. ประพฤทธิ์ถึงประวัติการสร้างเรือนธรรมประพฤทธิ์มาก่อนว่าสร้างมาแต่ พ.ศ.ใด แต่เดิมใช้เป็นโรงเรียนสอนนักของวัด